Egyetemes stratégia a lehetőségekhez.

Új vállalati stratégiák a koronavírus árnyékában

egyetemes stratégia a lehetőségekhez opciós árajánlatok archívuma

A stratégia kerete, célja és célkitűzései két egymást követő négyéves kábítószer elleni cselekvési terv alapjául szolgálnak. Célja a társadalom és az egyén jólétének védelme és növelése, a közegészségügy védelme, magas egyetemes stratégia a lehetőségekhez biztonság nyújtása a lakosság egyetemes stratégia a lehetőségekhez, valamint a kábítószer-jelenség kiegyensúlyozott, integrált és tényeken alapuló megközelítése. A stratégia a Lisszaboni Szerződésben meghatározott elvek, valamint az Unió és az egyes tagállamok hatáskörei alapján készült.

Ennek során a szubszidiaritás és az arányosság elvét kellőképpen figyelembe vették, hiszen ez az uniós stratégia a nemzeti stratégiák értékét kívánja növelni.

A stratégiát ezekkel az elvekkel és hatáskörökkel összhangban kell végrehajtani.

A stratégia emellett teljes mértékben tiszteletben tartja az emberi jogokról szóló európai egyezményt és az EU Alapjogi Chartáját. Biztosítaniuk kell az emberi egészség magas szintű védelmét, valamint a társadalmi stabilitást és biztonságot a kábítószer-kereslet és -kínálat csökkentését célzó intézkedéseknek, fellépéseknek és megközelítéseknek a nemzeti, uniós és nemzetközi szinten koherens, eredményes és hatékony végrehajtása révén, valamint az ezen cselekvések végrehajtásával kapcsolatos esetleges nem szándékolt negatív következmények minimalizálása útján.

Ebben a tekintetben az uniós szinten való koordinált fellépés fontos szerepet játszik. Ez a kábítószer elleni uniós stratégia közös és tényeken alapuló keretet biztosít az Unión belül és azon kívül tapasztalható kábítószer-jelenségre adandó válaszhoz.

Az együttes és egymást kiegészítő fellépések keretének biztosításával a egyetemes stratégia a lehetőségekhez garantálja, hogy az erre a területre összpontosított forrásokat eredményesen és hatékonyan használják fel, figyelembe véve egyúttal a tagállamok és az uniós intézmények intézményi és pénzügyi korlátait és kapacitását is.

Ezt integrált, kiegyensúlyozott és tényeken alapuló megközelítésen keresztül éri el. Két egymást követő cselekvési tervben, amelyet az adott elnökségek ban, illetve ben határoznak meg, konkrét intézkedések kerülnek megfogalmazásra, amelyhez időbeosztást, felelősöket, mutatókat és értékelési eszközöket fognak társítani.

A Bizottság figyelembe veszi a tagállamok és az Európai Külügyi Szolgálat EKSZ által nyújtott tájékoztatást, valamint az EMCDDA, az Europol és egyéb uniós szervek, illetve a civil társadalom által elérhetővé tett információkat, és ezek alapján az elért eredményekről félévenként jelentést készít azzal a céllal, hogy felmérje a kábítószer elleni uniós stratégiában és az ahhoz kapcsolódó cselekvési terv ek ben meghatározott célok és prioritások végrehajtását.

A kábítószer elleni stratégia és az ahhoz kapcsolódó cselekvési terv ban történő befejeződésével a Bizottság kezdeményezni fogja azok végrehajtásának átfogó külső értékelését. Ezen értékelésnek figyelembe kell vennie a tagállamoktól, az Egyetemes stratégia a lehetőségekhez, az Europoltól, más érintett uniós intézményektől és szervektől, valamint a civil társadalomtól begyűjtött információkat, illetve a korábbi értékeléseket is annak érdekében, hogy az EU kábítószer elleni politikájának további alakításához egyetemes stratégia a lehetőségekhez és ajánlásokkal szolgáljanak.

A Bizottság, a főképviselő, a Tanács és az Európai Parlament biztosítják, hogy az EU-nak a tiltott kábítószerek területén hozott intézkedései összehangoltak és egymást kiegészítők legyenek.

Szakpolitikai terület: a kábítószer-kereslet csökkentése 17 A kábítószer-kereslet csökkentése több egyenlően fontos és egymást kölcsönösen erősítő intézkedésből áll, többek között a környezeti, egyetemes, szelektív és indikált megelőzésre, a korai egyetemes stratégia a lehetőségekhez és beavatkozásra, a kockázatcsökkentésre és az egészségkárosodás mérséklésére, a kezelésre, a rehabilitációra, a társadalmi visszailleszkedésre és a felépülésre vonatkozóan.

E célból a megelőzési intézkedéseknek korai észlelésre és beavatkozásra, az egészséges életmód ösztönzésére és a célzott vagyis szelektív és indikált megelőzésre is ki kell terjedniük, továbbá a családokra és a közösségekre kell irányulniuk.

egyetemes stratégia a lehetőségekhez bináris opciókkal történő pénzkeresési programok

Biztosítani kell az ellátás folyamatosságát a egyetemes stratégia a lehetőségekhez igazságszolgáltatás valamennyi szakaszában, valamint a szabadlábra helyezés után is.

Elengedhetetlen, hogy erre a célra helyi, nemzeti és uniós szinten megfelelő forrásokat biztosítsanak. Szakpolitikai terület: a kábítószer-kínálat csökkentése 20 A kábítószer-kínálat csökkentése magában foglalja a kábítószerrel kapcsolatos — különösen a szervezett — bűnözés megelőzését, az attól való eltérítést és annak megzavarását, ami igazságügyi és bűnüldözési együttműködésen, betiltáson, bűnügyi eszközök elkobzásán, nyomozáson és határigazgatáson keresztül történik.

Uniós szinten a hangsúlyt a kábítószerrel kapcsolatos nagy léptékű, határokon átnyúló jellegű és szervezett bűnözésre helyezik majd. Ennek többek között magában kell foglalnia az információk és a bűnüldözési operatív információ határokon átnyúló, valós idejű cseréjének, valamint a legjobb gyakorlatok és az ismeretek megosztásának a javítását, továbbá közös műveletek és nyomozások lefolytatását is.

E vonatkozásban fontosnak tekintendő a harmadik országokkal folytatott együttműködés az EU irányában vagy azon belül működő, kábítószerrel kapcsolatos szervezett bűnözés kezelésére vonatkozóan.

  • Könyvtári menedzsment | Digitális Tankönyvtár
  • Részmunkaidős kereset távolról

Europol, Eurojust, EMCDDAés teljes mértékben ki kell használniuk az igazságügyi és bűnüldözési együttműködés terén meglévő olyan eszközöket és módszereket, mint a bűnüldözési operatív információn alapuló rendőri tevékenység, a kábítószerprofil-alkotás, a közös nyomozócsoportok, a közös vámügyi és rendőrségi műveletek, valamint olyan vonatkozó kezdeményezéseket, mint az EMPACT-projektek, az összekötő tisztviselők platformjai, illetve a regionális platformok.

A tagállamokon belül és azok között a bűnüldöző hatóságok közötti, illetve az Europollal folytatott szoros koordinációt és együttműködést tovább kell erősíteni.

egyetemes stratégia a lehetőségekhez kezdjen el most pénzt keresni

Ezt összehangolt operatív válaszadás útján kell megtenni. Az ilyen jellegű intézkedéseknek összeegyeztethetőeknek kell lenniük a hatályos uniós jogi és működési szabályokkal, és ki kell egészíteniük azokat, továbbá a fenyegetettség értékelésén és elemzésén kell alapulniuk. Az ilyen együttműködési struktúráknak rugalmasnak kell lenniük, és ideiglenesek is lehetnek, a kezelendő konkrét veszély alakulásától függően, továbbá szoros együttműködést kell folytatniuk az összes érintett uniós ügynökséggel és platformmal, különösen az Europollal.

Az igazságügyi és bűnüldözési együttműködési tevékenységek, az információcsere és a bűnüldözési operatív információ cseréjének a támogatása. A vonatkozó bűnüldözési eszközök továbbfejlesztésének lehetősége is mérlegelhető. Átfogó kérdéskör: Koordináció 23 A kábítószer elleni uniós politika területén a koordináció célja kettős: egyrészt a szakpolitikai célok támogatását szolgáló szinergiák, a kommunikáció és a hatékony információ- és véleménycsere biztosítása, másrészt a kábítószerrel kapcsolatos aktív gyorsan keresni néhány párbeszéd, valamint a fejlemények és kihívások elemzésének ösztönzése uniós és nemzetközi szinten.

Koordinációra van szükség egyfelől az uniós intézményeken, a tagállamokon, egyéb érintett európai szerveken és a civil társadalmon belül és ezek között, másfelől pedig az EU, a nemzetközi szervek és harmadik országok között.

Ezen túlmenően a kábítószer-probléma kiegyensúlyozott megközelítése, mely egyenlő mértékben célozza a kábítószer-keresletet és -kínálatot, szoros együttműködést, interakciót és információcserét igényel a többi érintett tanácsi előkészítő szervvel, többek között a külügyek területével foglalkozó előkészítő szervekkel, illetve az igazságügyi és büntetőügyek, a bűnüldözés, a népegészségügy és a társadalmi ügyek területén folytatott más érintett uniós kezdeményezések tekintetében.

Az EU kábítószerekkel kapcsolatos civil társadalmi fórumának bevonása uniós és nemzetközi szinten. Ennek keretében az Unió küldöttségei hasznos szerepet tölthetnek be a kábítószer területére vonatkozó ilyen megközelítés népszerűsítésében és a kábítószer elleni politikára vonatkozó koherens eszmecsere elősegítésében.

Átfogó kérdéskör: nemzetközi együttműködés 25 A nemzetközi együttműködés olyan kulcsfontosságú terület, amelyen az EU értéktöbbletet jelent a kábítószer elleni politikák koordinálására és a kihívások kezelésére vonatkozó tagállami erőfeszítések tekintetében.

EUR-Lex Access to European Union law

A kábítószer elleni politika területén az EU külkapcsolatai a közös felelősség és a multilateralizmus elvén, az integrált, kiegyensúlyozott és tényeken nyugvó egyetemes stratégia a lehetőségekhez, valamint a kábítószer elleni politikának a fejlesztési politikában való érvényesítésén, az emberi jogok és az emberi méltóság tiszteletén és a nemzetközi egyezmények betartásán alapulnak. Az EU továbbra is elkötelezett marad a kábítószer elleni politika alapvető irányvonalairól folytatott nemzetközi együttműködés és vita iránt, és tevékeny szerepet vállal a kábítószer-kereslet és -kínálat csökkentését egyformán célzó, tudományos tényeken és bűnüldözési operatív információn alapuló, az emberi jogokat is tiszteletben tartó uniós megközelítés eredményei elérésében.

Ez uniós szinten megköveteli a politikák és az intézkedések — többek között a külkapcsolati együttműködés — koherenciáját a kábítószer-kereslet csökkentésére, és azon belül a kockázatcsökkentésre és az egészségkárosodás egyetemes stratégia a lehetőségekhez, a kábítószer-kínálat csökkentésére, alternatív fejlesztésre, az ismeretek megosztására és átadására, valamint az állami és nem állami szereplők bevonására vonatkozóan.

E folyamatot elő kell segítenie a főképviselőnek, akit az EKSZ támogat. Erre az ebben a figyelj, hogyan lehet pénzt keresni foglalt kezdeményezések és az azokat követő cselekvési tervek végrehajtása révén kerül sor, amelyek többek között alternatív fejlesztésre, a kábítószer-kereslet és -kínálat csökkentésére, az emberi jogok előmozdítására és védelmére vonatkoznak, figyelembe véve a regionális kezdeményezéseket is.

A kábítószer-előállításnak és -kereskedelemnek a származási és tranzitországok belső stabilitására és biztonsági helyzetére gyakorolt hatását tekintve, az intézkedések a korrupciót, a pénzmosást és a kábítószerrel kapcsolatos bűncselekményekből származó jövedelmet is célozzák majd.

Integrált, kiegyensúlyozott és tényeken alapuló uniós megközelítést kell tükröznie, és magában kell foglalnia a politikai párbeszédet, a kábítószerrel kapcsolatos koordinációt, a kereslet csökkentését azon belül a kockázatcsökkentést és az egészségkárosodás mérsékléséta kínálat csökkentését, ideértve az alternatív fejlesztést és a bűnüldözést, a kábítószer elleni politikáknak a szélesebb fejlesztési együttműködési mc él bináris opciókért való integrációját, a tájékoztatást, a kutatást, a figyelemmel kísérést és az értékelést.

A kulcsfontosságú partnereket az alapján határozzák meg, hogy milyen az Unióval való együttműködési helyzetük, és hogy milyen szerepet töltenek be a tiltott kábítószerek globális jelenségének kezelésében, figyelembe véve ugyanakkor a kábítószer-helyzet alakulása eredményeként megjelenő új partnereket.

A politikai párbeszédnek ki kell egészítenie a többi külső együttműködési struktúrát és azok hatását, illetve összhangban egyetemes stratégia a lehetőségekhez állnia azokkal, és adott esetben fórumot kell biztosítania az együttműködési prioritások, illetve az uniós finanszírozású projektek tekintetében elért eredmények megvitatásához.

Az Uniónak annak érdekében kell munkálkodnia, hogy az EU küldöttségei rendelkezzenek a kábítószerek területére vonatkozó, a harmadik országokat célzó intézkedések végrehajtásának támogatásához szükséges megfelelő szakértelemmel.

E kábítószer elleni uniós stratégia félidős és végső értékelése során meg kell vizsgálni az EU harmadik országbeli ráfordításait, a Bizottságnak és az EKSZ-nek pedig adott esetben naprakész információkkal kell ellátnia a tagállamokat az EU Unión kívüli ráfordításaival kapcsolatos prioritásokról és eredményekről.

Átfogó kérdéskör: tájékoztatás, kutatás, figyelemmel kísérés és értékelés 31 A tájékoztatás, kutatás, figyelemmel kísérés és értékelés területén a —as időszakra szóló, kábítószer elleni uniós stratégia célja, hogy hozzájáruljon a kábítószer-jelenség valamennyi vonatkozásának és az intézkedések hatásának jobb megértéséhez annak érdekében, hogy megbízható és átfogó tényalapot nyújtson a szakpolitikákhoz és a fellépésekhez.

A —as időszakra szóló, kábítószer elleni uniós stratégia célja továbbá, hogy a figyelemmel kísérési, kutatási és értékelési eredmények jobb terjesztéséhez is hozzájáruljon, uniós és tagállami szinten egyaránt, biztosítva ezáltal a szinergiák megerősítését, egyetemes stratégia a lehetőségekhez pénzügyi források kiegyensúlyozott elosztását és a párhuzamos erőfeszítések elkerülését.

Új vállalati stratégiák a koronavírus árnyékában jún 24, kitekintő Hat lépéses forgatókönyv módszert tett közzé a német Ingenieurblatt magazin a vállalkozások számára: célja a stratégiaalkotás, hogy a válságból megerősödve jöjjön ki cégünk és hosszútávon is sikeres piaci szereplők legyünk. Mennyire reálisak a vállalkozásunk céljai? A jövőben minden bizonnyal olyan helyzetekkel fogunk szembesülni, amelyekben az ismert módszerek csak részben hatékonyak. Ami biztos: mindenkinek fel kell készülnie az új, ismeretlen ösvények felderítésére.

Ez a módszerek összehangolása, hálózatépítés és szorosabb együttműködés révén érhető el. Ennek a kábítószer-jelenség valamennyi vonatkozására ki kell terjednie, a kábítószer-keresletet és -kínálatot is ideértve.

A kábítószer-kereslet csökkentése terén különös hangsúlyt kell helyezni az EMCDDA kulcsfontosságú mutatóinak alkalmazásával történő adatgyűjtés és jelentéstétel folytatására és továbbfejlesztésére. Továbbra is jól időzített, holisztikus és átfogó értékelést kell nyújtania az európai kábítószer-helyzetről és az arra adott válaszokról, egyetemes stratégia a lehetőségekhez együtt kell működnie más érintett szervekkel, többek között — adott esetben — az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központtal ECDCaz Európai Gyógyszerügynökséggel EMA és az Egészségügyi Világszervezettel WHO.

Az említett ügynökségnek folytatnia kell a kábítószerrel kapcsolatos uniós szervezett bűnözéssel való fenyegetettség értékelésére vonatkozó rendszeres jelentéstételt pl.

Új vállalati stratégiák a koronavírus árnyékában

Az adatgyűjtés tökéletesítése, valamint a szakpolitika szempontjából releváns, tudományosan megalapozott mutatók továbbfejlesztése érdekében a tagállamok, a Bizottság, az EMCDDA és az Europol, valamint — adott esetben — egyéb uniós ügynökségek együttműködése szükséges. Ez többek között a hatályos uniós jogszabályok megerősítésével, valamint az információ, a bűnüldözési operatív információ, az ismeretek és a legjobb gyakorlatok cseréjével érhető el. Különös hangsúlyt kell helyezni a kriminalisztikai és toxikológiai kapacitás fejlesztésére, valamint a járványügyi információk rendelkezésre állásának javítására.

Az uniós szinten támogatott projekteknek figyelembe kell venniük a stratégiában és az ahhoz kapcsolódó cselekvési tervekben meghatározott prioritásokat, valamint egyértelmű értéktöbbletet kell jelenteniük a koherencia és a szinergiák biztosítása révén, ugyanakkor el kell kerülni a programokon belüli és az uniós szervek egyetemes stratégia a lehetőségekhez párhuzamos munkavégzést.

Fontos információk